Thông báo KQLCNT gói thầuCung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầuCung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019

Kết quả Lựa chọn Nhà thầu:

    1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần xây lắp Hoàng Khải.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 76.208.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, hai trăm linh tám nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 30 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

     2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty TNHH công nghệ thương mại Sông Hồng;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại.