Thông báo KQLCNT gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019”

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019”

- Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

+ Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

+ Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

+ Thời gian cấp hàng: 20 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.