Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp bìa paranhit và bi cao su phát sinh tháng 02 năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp bìa paranhit và bi cao su phát sinh tháng 02 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

     1.  Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần công nghiệp Hưng Nghĩa

  • Giá trị đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: 180.884.619 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu, tám trăm tám mười bốn nghìn, sáu trăm mười chín đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 45 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

       2.  Các nhà thầu không trúng thầu:

     -   Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty Cổ phần Hoàng Minh – G7;

    -   Nhà thầu xếp thứ 3 Công ty TNHH IJB.