Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp modul phát sinh tháng 02 năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp modul phát sinh tháng 02 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

     1.  Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ SHT

  • Giá trị đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: 504.900.000  đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh bốn triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 45 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

       2.  Các nhà thầu không trúng thầu:

       -    Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu Hoàng Hải;

      -   Nhà thầu xếp thứ 3 Công ty Cổ phần cơ điện mỏ Tiến Đạt.