Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp lõi lọc phát sinh tháng 02 năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp lõi lọc phát sinh tháng 02 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

     1.  Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp Thái Nam

Giá trị đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: 118.140.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

  • Thời gian cung cấp: 30 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

       2.  Các nhà thầu không trúng thầu:

      -   Công ty CP dịch vụ kỹ thuật công nghiệp Vĩnh Xuân là Nhà thầu xếp thứ 2;

      -    Nhà thầu Công ty TNHH máy và dịch vụ kỹ thuật Đức Sơn (không đáp ứng tiến