• ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH                                      
 • Năm sinh: 1972
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hà Nam
 • Chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện; Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 • Chính trị: Cao cấp
 • Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG NGÔ SINH NGHĨA
 • Năm sinh: 1978
 • Quốc tịch: Việt Nam  
 • Quê quán: Quảng NInh
 • Chính trị: Cao cấp
 • Chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tự động
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT
 • NGUYỄN VIỆT DŨNG     
 • Năm sinh:1968
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán:Bắc Ninh
 • Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy; Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 • Chính trị:  Cao cấp.
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT, PTGĐ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG ĐOÀN XUÂN HIỆU 
 • Năm sinh: 1982
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Nam Định
 • Chính trị: Cao cấp
 • Chuyên môn: Cử nhận kinh tế, Thạc sỹ nghành tài chính, tiền tệ, ngân hàng
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • NGUYỄN VIỆT DŨNG     
 • Năm sinh:1968
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán:Tỉnh Bắc Ninh
 • Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh. 
 • LÊ VIỆT CƯỜNG    
 • Năm sinh:1979
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán:Tỉnh Quảng Ninh
 • Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt, Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG NGUYỄN HỮU THÀNH       
 • Năm sinh: 1980
 • Quốc tịch: Việt Nam     
 • Quê quán:  Nghệ An
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 • Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 
 • Năm sinh: 1985
 • Quốc tịch: Việt Nam      
 • Quê quán:  TP. Hà Nội
 • Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế quốc tế, Cử nhân kinh tế đối ngoại
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 

 • BÀ VŨ THỊ HOÀNG YẾN 
 • Năm sinh: 1991
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Nghệ An
 • Trình độ: Chuyên môn: Thạc sỹ nghành Tài chính và Quản trị Kinh Doanh
 • Chính trị: Trung cấp.
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • BÀ HỒ NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM     
 • Năm sinh:1981
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hà Nội   
 • Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
 • Chính trị: Trung Cấp
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG TRẦN ĐỨC HÙNG
 • Năm sinh: 1976
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: : TP. Hà Nội
 • Chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kinh tế
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
 • Chính trị: Trung cấp
 • ÔNG NGUYỄN QUANG HUY
 • Năm sinh:1973
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hải Dương
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế; Cử nhân Kế toán doanh nghiệp;
 • Chính trị: Cao cấp
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT.
 • ÔNG ĐẶNG HUY VŨ  
 • Năm sinh: 1980
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hà Nội
 • Chuyên môn: Kỹ sư nhiệt điện, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT.
 • ÔNG: NGÔ VĂN ĐIỆN           
 • Năm sinh: 1972
 • Quốc tịch: Việt Nam   
 • Quê quán:   Nghệ An
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh