Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp servovalve moog phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp servovalve moog phát sinh tháng 2 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

     1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Vintec.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 292.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 90 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

     2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty cổ phần tự động hóa Ametech;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty cổ phần VINZA.