Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn phát sinh tháng 1 năm 2019:

      1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH vật tư thiết bị Linh Huy.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 129.880.520 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín triệu, tám trăm tám mươi nghìn, năm trăm hai mươi đồng).
  • Thời gian cung cấp: 30 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

      2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty TNHH Phong Lê;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty cổ phần công nghiệp nặng Thành Công.