Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp van gia công phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp van gia công phát sinh tháng 1 năm 2019:

      1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần cơ khí đúc Việt Nam.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 203.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 45 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

       2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp và thương mại ATC;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty Cổ phần vật tư thiết bị công nghiệp HAVI.