Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp bông gốm phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp bông gốm phát sinh tháng 2 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

      1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 63.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 15 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

     2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty Cổ phần Tuyền Lâm;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty Cổ phần Toàn Phát.