Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp thiết bị đo các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp thiết bị đo các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

 • Tên Nhà trúng thầu:
 • Phần 1: Liên danh Công ty QS và Công ty Tecnovi;
 • Phần 2: Công ty TNHH thương mại và phát triển khoa học kỹ thuật.
 • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT):
 • Phần 1: 3.643.902.900 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm linh hai nghìn, chín trăm đồng chẵn);
 • Phần 2: 3.805.758.000 (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm linh năm triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn);
 • Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2019.
 • Tiến độ cấp hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có đơn đặt hàng.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty cổ phần cơ điện ASEAN; Công ty cổ phần đầu tư thương mại và kỹ thuật Lương Gia; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Thiên; Công ty cổ phần vật tư & thiết bị công nghiệp: HSDT của các Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT.
 • Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật PHATECO: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT.
 • Công ty cổ phần dịch vụ và tự động hóa năng lượng: Nhà thầu có HSDT được đánh giá không đáp ứng các tiêu chí năng lực kinh nghiệm của Phần 1 theo yêu cầu của HSMT, xếp hạng thứ 2 của Phần 2;
 • Công ty cổ phần hệ thống công nghiệp Á Long: Nhà thầu có HSDT được đánh giá không đáp ứng các tiêu chí năng lực kinh nghiệm của Phần 2 theo yêu cầu của HSMT, xếp hạng thứ 2 của Phần 1.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của các Nhà thầu trúng thầu tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng. Cụ thể:

 • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
 • Thời gian:
 • Phần 1           : 09 giờ 00 phút ngày 14/06/2019;
 • Phần 2          : 10 giờ 00 phút ngày 14/06/2019.

4. Đối với các Nhà thầu có HSDT được đánh giá không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của HSMT: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên mời thầu có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, đề nghị đến địa chỉ của Bên mời thầu ghi trong HSMT nhận lại HSĐXTC. Sau thời hạn trên, Bên mời thầu sẽ hủy HSĐXTC.