Họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Ngày 06/6/2019, tại trụ sở công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, đồng chí Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty.

Chủ tịch HĐQT- Trần Việt Anh chủ trì cuộc họp

           Tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Anh đã nêu rõ mục đích và tầm quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy Công ty trong sạch, vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ của Công ty. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN Công ty kết luận:

         -Trưởng các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục, hướng dẫn đến toàn thể CBCNV về việc thực hiện công tác PCTN, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương, Bộ Công thương, EVN/EVNGENCO1 và của Công ty về công tác PCTN đến cácCBCNV.

         - Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019, trong đó tập trung một số nhiệm vụ quan trọng tăng cường công tác quản trị chi phí năm 2019, quản lý hiệu quả suất hao than, vật tư thiết bị dự phòng...

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo theo quy định; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.

- Bộ phận Pháp chế phối hợp với các đơn vị rà soát, hợp nhất, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và khi có sự thay đổi của văn bản pháp luật có liên quan, khắc phục những sơ hở, ngăn chặn tiêu cực, thamnhũng trong hoạt động SXKD.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác quản lý cán bộ, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ như:bổ nhiệm, kỷ luật, quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

- Phòng Kế hoạch vật tư và các đơn vị liên quan trong công tác đấu thầu, phải đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiệnhành; ưu tiên lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thấu qua mạng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đăng tải HSMT/HSYC trên hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia và hệ thống thông tin quản lý đấu thầu của EVN,EVNGENCO1 đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng; phấn đấu đấu thầu qua mạng các gói thầu sử dụng vốn SXKD đạt 100% vào năm 2020.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tham nhũng.

- Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ tại cơ sở đơn vị; đảm bảo nguyên tắcđối thoại tại nơi làm việc đúng theo quy định (03 tháng một lần, khoảng cách giữa 02 lần đối thoại định kỳ không quá 90 ngày) đảm bảo hoạt động này thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

- Ban Điều hành Công ty thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm và xử lý tập thể, cá nhân, cán bộ liên quan đối với các sự cố lặp lại thường xuyên trong vận hành.

- Đảng ủy Công ty quán triệt đến các Chi bộ trong Đảng bộ về việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo đúng quy định và có chất lượng.


  • Bùi Thùy Ninh - Văn phòng Công ty