Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh họp phiên thứ 3 năm 2019

  Họp Hội đồng quản trị phiên thứ 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

            Ngày 17/5/2019, HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức họp phiên thứ 3 năm 2019, cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT. Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, đại diện Ban Điều hành và Trưởng các phòng, Chánh Văn phòng QTP.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT chủ trì họp HĐQT phiên thứ 3 năm 2019

           Tại cuộc họp, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT đã phổ biến Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp trong dài hạn của QTP. Các Thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí cao về nội dung Kế hoạch triển khai do Chủ tịch HĐQT ban hành.

           Các Thành viên tham dự cuộc họp có chung ý kiến, nhấn mạnh về việc Công ty cần sớm hoàn thành quyết toán Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 để có cơ sở đàm phán giá bán điện Dự án. Ngoài ra, cần tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ quản lý kỹ thuật và thị trường điện đảm báo các tổ máy vận hành ổn định, tối đa hóa doanh thu trên thị trường phát điện cạnh tranh, các giải pháp quản lý chi phí trong đó mục tiêu hàng đầu phải giảm suất tiêu hao than, đảm bảo suất chi phí than thực hiện thấp hơn phương án giá điện toàn nhà máy.

Các Thành viên HĐQT Công ty

           Cũng tại cuộc họp, HĐQT đã thông qua điều chỉnh định mức vật tư dự phòng tối thiểu theo đề nghị của Ban Điều hành và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty. HĐQT cũng nhất trí về việc Công ty cần sớm hoàn thành kiện toàn mô hình tổ chức theo mô hình đã được EVN phê duyệt cũng như các biện pháp đảm bảo số lượng lao động của Công ty bằng hoặc thấp hơn định biên lao động được duyệt.

           Kết thúc phiên họp, HĐQT nhất trí về định hướng hoạt động của HĐQT nói riêng và QTP nói chung theo hướng tận dụng tối đa các tiện ích của cách mạng công nghệ 4.0 và đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị của QTP.

 


  • Tống Quốc Trung - Văn phòng