Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2018, tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1); đồng chí: Phùng Văn Sinh – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Phát điện 1; đại diện Ban Quản lý vốn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty; Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Nhân sự, Ban Kế hoạch - Tổng Công ty phát điện 1. Tham dự đại hội có các cổ đông đại điện cho 440.122.286 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 97,8% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh và đầu tư xây dựng năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017 trước đại hội với kết quả như sau: Sản lượng điện sản xuất đạt 5,79 tỷ kWh; sản lượng điện thương phẩm: 5,28 tỷ kWh; tổng doanh thu 8.301,6 tỷ đồng, tổng chi phí 7.484,2 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 817,4 tỷ đổng. Về công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là 487,2 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải đã hoàn thành phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Sản lượng điện sản xuất 6,75 tỷ kWh; sản lượng điện thương phẩm: 6,11 tỷ kWh; tổng doanh thu 8.515,2 tỷ đồng, tổng chi phí 8.164,5 tỷ đồng; lợi nhuận 350,7 tỷ đổng.

Đồng chí Lê Duy Hạnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Duy Hạnh – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo các đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Đồng chí Trần Vũ Linh – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tại Đại hội

Đồng chí Trần Vũ Linh – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh theo quy định mới. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Nguyễn Khắc Sơn –Tổng Giám đốc – Tổng Công ty phát điện 1 phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Sơn – Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Phát điện 1 phát biểu, thống nhất với báo cáo và giải pháp trình Đại hội của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty trong năm 2017. Tổng Công ty với vai trò là cổ đông lớn nhất sẽ tiếp tục hỗ trợ để Công ty đạt được kết quả tốt nhất trong năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đã thông qua các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự với tỷ lệ 100%. Với sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, sự hỗ trợ của Tổng Công ty phát điện 1, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty sẽ nỗ lực xây dựng Công ty ngày càng phát triển.


  • Lê Anh Tuấn - VP. Công ty


Các Tin khác