Thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu hệ thống Camera nhà máy phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

  1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên: Không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu do tất cả HSDT đều không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT.
  2. Các Nhà thầu không trúng thầu:
  • Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Tuệ Minh: HSDT của Nhà thầu không có Bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của HSMT.
  • Công ty cổ phần cơ điện ASEAN: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT.
  • Công ty cổ phần thương mại và xây lắp điện Hoàng Nhật và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Lan Anh: HSDT của nhà thầu hết hiệu lực.