Hợp đồng thế chấp bất động sản và hợp đồng thế chấp động sản

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh kính gửi các Quý Cổ đông nội dung của 2 hợp đồng:

1. Hợp đồng thế chấp bất động sản

2. Hợp đồng thế chấp động sản.

Hợp đồng thế chấp bất động sản
Hợp đồng thế chấp động sản