Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Kính gửi các quý Cổ đông Công ty Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh