Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi tới các quý Cổ đông Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

.