Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019

Kính gửi các quý Cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

Tải các file đính kèm bên dưới.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019
2. Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty
3. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán của Công ty
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
4a. Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2019
6. Trình Đại hội đồng Cổ Đông phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
7. Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
7a. Tờ trình về việc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cái tài chính năm 2019
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
a. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
b. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự