Thông báo về việc Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi các quý Cổ đông thông báo về việc Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị.