Thông báo về việc chi trả cổ tức phần năm 2022 (lần 2) bằng tiền của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2023
GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC QUA TÀI KHOẢN