Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những quan điểm , vấn đề mà Hồ Chí Minh nêu lên rất phong phú, đa dạng, trong đó có vấn đề thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, Người là tấm gương lớn về lối sống giản dị, thực hành tiết kiệm. Nhân dịp kỷ niệm Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Ban biên tập xin giới thiệu những lời dạy của Người về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

 

 


  • Đảng bộ EVN - Trang tin evn.com.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét