Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 17/7, tại Hà Nội. 203 đại biểu, đại diện cho 21 đảng bộ/chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn tham dự.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.

Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tổng công ty trực thuộc Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: Ngân Hà

Hoàn thành 3/3 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong Tập đoàn hoàn thành mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra, trong đó có 3/3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Cụ thể số tổ chức đảng trực thuộc hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảm bảo theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt trên 93%; tính đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 813 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (600 đảng viên).

Thực hiện mục tiêu của Đảng là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Tập đoàn luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nghiêm túc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị các chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh Ngọc Tuấn

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố; chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo chặt chẽ hơn theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức thực hiện; xây dựng, sửa đổi bổ sung đầy đủ các quy chế, quy định. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng, triển khai theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; quan tâm phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, thanh tra chuyên môn.

Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh.

Đảng bộ Tập đoàn thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng uỷ Tập đoàn nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Chỉ thị. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt yêu cầu đề ra. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong 5 năm qua, Tập đoàn đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn và các Tổng công ty phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống).

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu khai mạc tại Đại hội. Ảnh Ngọc Tuấn

Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 227,99 tỷ kWh, tăng 8,7% so năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hằng năm đạt 9,67%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.320 kWh/người, gấp gần 1,5 lần so với năm 2015.

Hoạt động điều hành hệ thống điện đã đáp ứng nhu cầu và mức tăng trưởng nhu cầu điện của nền kinh tế; huy động hợp lý các nguồn điện, trong đó các nhà máy thủy điện đã đảm bảo phát điện, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và sinh hoạt của nhân dân.

Công tác đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện của Tập đoàn đã cơ bản bám sát chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong nhiệm kỳ, Tập đoàn đưa vào vận hành 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093MW, bằng ~100% khối lượng được giao. Đã khởi công 771 công trình và hoàn thành đóng điện 792 công trình lưới điện từ 110-500 kV; Đảm bảo đấu nối, truyền tải công suất phát các nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải của hệ thống.

Công tác dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc, đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm ASEAN 4. Tập đoàn chú trọng ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, nên cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tại 63/63 tỉnh/thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015.

Tập đoàn hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, hầu hết các hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Đến cuối năm 2019, 100% số xã trên cả nước có điện và 99,52% số hộ dân (trong đó 99,25% số hộ dân nông thôn) được sử dụng điện. Tập đoàn đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo trên cả nước, đặc biệt đã cấp điện và quản lý vận hành cho huyện đảo Trường Sa, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo kết quả phiên trù bị chiều ngày 16/7. Ảnh: Ngân Hà

Sẵn sàng trước những thách thức mới
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ Tập đoàn phải nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu, với quyết tâm chính trị vượt bậc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao.

Trong đó, Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước, Tập đoàn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới của Đảng vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Giữ vững lập trường, bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao trình độ trí tuệ, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và đơn vị.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tập đoàn điều hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện (đặc biệt là các nhà máy thủy điện, nhiệt điện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và cung cấp điện), đảm bảo yêu cầu cung cấp điện, giảm chi phí mua điện; điều tiết hợp lý hồ chứa phục vụ nhiệm vụ chống lũ, cấp nước cho hạ du theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày Báo cáo chính trị trước Đại hội. Ảnh: Ngọc Tuấn

Vận hành lưới điện truyền tải và phân phối đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, linh loạt và giảm tổn thất điện năng của hệ thống. Vận hành hiệu quả thị trường điện, từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh theo các cấp độ; đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Chú trọng hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Triển khai ứng dụng công nghệ đo đếm, truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu khách hàng, ứng dụng công nghệ thông minh cho phép trao đổi thông tin dữ liệu theo phương thức hai chiều giữa nhà cung cấp dịch vụ điện với khách hàng.

Hoàn thiện, hiện đại hoá công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới đang vận hành, trang bị thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa nóng để giảm tối thiểu số lần và số giờ cắt điện. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Tập đoàn; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng; thực hiện, có hiệu quả công tác an sinh xã hội; thực thi văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

 


  • Theo EVN