QTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Ngày 26/4/2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Đại hội được tổ thức theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ QTP năm 2022

Tới dự Đại hội có đại diện các cổ đông lớn như: Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cùng các cổ đông đại diện theo ủy quyền, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua các nội dụng quan trọng đối với QTP như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD, ĐTXD, ĐTPT năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận năm 2021…

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại đại hội

Tại Đại hội, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc,  Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của QTP. Theo đó, năm 2021, tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như: đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài trong cả năm 2021, ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty; việc thực hiện các chỉ tiêu chi phí (sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đầu tư phát triển …) do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ yếu do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, khiến quá trình thực hiện chậm tiến độ, không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên bằng sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp của Công ty, kết thúc năm 2021, Công ty có lợi nhuận trước thuế TNDN lãi 617,3 tỷ đồng, bằng 184,4% so kế hoạch năm; Tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Nhà máy năm 2021 đạt 6,598 tỷ kWh, bằng 101,7% so với KH năm 2021 và bằng 113,4 % so với thực hiện năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 được thông qua tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT năm 2021, theo đó HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, đoàn kết nội bộ, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu: sản xuất, tài chính, nhân sự; thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình, sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hướng đến hiệu quả trong quản lý điều hành; rà soát sửa đổi, bổ sung các bộ quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Đinh Kim Cương –Thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, đại diện các cổ đông phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Kim Cương –Thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn chúc mừng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của HĐQT, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty. Ông cũng khẳng định EVNGENCO1 luôn đồng hành, phối hợp với HĐQT giúp Công ty khắc phục khó khăn để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Công ty tiếp tục tổ chức tốt các khâu, nghiên cứu vận dụng quản trị tiến tiến, khắc phục tồn tại các tổ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT QTP phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Anh phát biểu: Trong năm 2021, được sự quan tâm của các cổ đông, với chỉ đạo sáng suốt quyết liệt của HĐQT cũng như sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, hình ảnh vị thế Công ty được cải thiện, thị giá cổ phiếu của QTP tăng cao. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh rằng năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, toàn thể CBCNV Công ty cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu để tập trung thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT QTP

Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Theo đó, ông Trần Đức Hùng - Phó Trưởng Ban Đầu tư 2 – đại diện cho cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được bầu làm thành viên HĐQT Công ty thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp – SCIC.

Ông Trần Đức Hùng – thành viên HĐQT QTP ra mắt Đại hội

Chia tay bà Nguyễn Thị Hồng Loan thôi tham gia HĐQT Công ty

 


  • Phòng HCLĐ