Nỗ lực triển khai kế hoạch cổ phần hóa để kịp tiến độ Chính phủ giao