Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật - An toàn trong sản xuất điện