Tổng kết phong trào thi đua cao điểm năm 2020

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, mục tiêu quan trọng trong năm 2020 của Công ty là tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất, sửa chữa đại tu Tổ máy số 3, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đảm bảo đời sống của CBCNV, NLĐ.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty đã phát động phong trào thi đua cao điểm theo nội dung văn bản số 1330/LT-NĐQN: Thi đua hoàn thành tốt công tác sửa chữa lớn đại tu Tổ máy số 3; Thi đua tăng cường các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm quyết tâm giảm suất tiêu hao than, dầu và suất sự cố. Đồng thời căn cứ kết quả SXKD và kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTKT, Hội đồng Thi đua Khen thương Công ty sẽ xem xét chi khen thưởng, động viên cho các cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD, kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTKT của Công ty.

Bằng những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, kết thúc năm 2020, Công ty đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng; đặc biệt năm 2020 là năm đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty khi đã đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Theo đó, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty đã tổng kết phong trào thi đua cao điểm và quyết định ghi nhận thành tích, vinh danh 30 cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Năm 2021, là năm đầu tiên hực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2021-2025). Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và gắn liền với việc nâng cao hiệu quả trong SXKD- ĐTXD, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã phát động Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021”, kêu gọi toàn thể CBCNV, NLĐ trong toàn Công ty lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021.


  • Phòng HCLĐ