Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi các quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Tải file báo cáo phía dưới:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020