Kính gửi các quý cổ đông Báo cáo tài chính quý II năm 2024 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Tải file đính kèm phía dưới.

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó tổng giám đốc Công ty cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm của chính phủ và các Bộ ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn điện lực Việt Nam; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, sự, hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng thành ủy Hạ Long và Chính quyền thành phố Hạ Long; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty; đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ đã đáp ứng tốt các yêu cầu trong hoạt động SXKD. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy Công ty đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024; các kế hoạch, nghị quyết, văn bản để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các văn bản chỉ đạo theo hướng dẫn của Thành ủy Hạ Long.

Về công tác xây dựng Đảng: Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch số 292-KH/TU, ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gắn với chủ đề công tác năm 2024: "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh"; Nghị quyết số 395-NQ/ĐU, ngày 28/2/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty phát điện 1 “về đảm bảo nhiệm vụ sản xuất điện năm 2024”.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, NLĐ tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của chuyên môn và các đoàn thể nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí cao. Tăng cường công tác xây dựng các tổ chức Đảng ở Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo Đảng bộ Công ty thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, xây dựng Công ty phát triển bền vững, hoạt động có hiệu quả, SXKD có lợi nhuận theo kế hoạch.

Về công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy luôn được quan tâm thực hiện theo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Đảng bộ đã kịp thời sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch giám sát của Đảng bộ Công ty; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Công ty toàn khóa và năm 2024 cho đúng hướng dẫn của Thành ủy Hạ Long và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Công ty.

 

   

Đ/c Lê Việt Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó tổng giám đốc Công ty trình báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Công ty, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phát động thi đua lao động sản xuất quyết tâm phấn đấu với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt chủ đề năm và thường xuyên việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng gắn với việc học tập Nghị quyết và chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chủ động tuyên truyền, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

   Tại Hội nghị, đại biểu các Chi bộ đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công ty

      

Các chi bộ tham luận tại Hội nghị

Ngoài ra, tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Quý - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hạ Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị và quán triệt một số nội dung chính các văn bản mới của cấp ủy cấp trên. Đồng chí ghi nhận những kết quả mà Công ty đạt và trong thời gian tới Công ty sẽ vượt qua các khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra và đồng chí hi vọng Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện tốt các phương hướng đã đề trong 06 tháng cuối năm 2024. Bên cạnh chỉ đạo sát sao tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Quý - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hạ Long đã phổ biến, quán triệt một số nội dung chính các văn bản mới của cấp ủy cấp trên như: (1) Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; (2) Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; (3) Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Ban Bí thư về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; (4) Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong công việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cấn thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 
   

Đ/c Nguyễn Hoàng Quý - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hạ Long phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Quý và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đánh giá Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024 và kết quả đạt được là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể NLĐ trong Công ty. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm là thực hiện triển khai tốt hoạt động SXKD có hiệu quả, hoàn thành tốt công tác đại tu Tổ máy, duy trì hoạt động các Tổ máy thường xuyên, liên tục theo yêu cầu hệ thống điện Quốc gia, duy trì, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên, NLĐ và hoàn thành mục tiêu chủ đề năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị các cấp ủy và đảng viên Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành uỷ Hạ Long, Đảng ủy và chuyên môn Tổng công ty, Đảng bộ Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Tranh thủ vận dụng tốt điều kiện thuận lợi, sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy các cấp, chính quyền, cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương nơi Công ty đứng chân để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hoạt động SXKD trên cơ sở làm chủ thiết bị, giữ vững sản xuất, giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm, có chuẩn bị từ sớm từ xa, yêu cầu các chi bộ, đơn vị xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro, tập trung khắc phục các tồn tại kịp thời.

 Hai là, tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt từ cấp Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi để tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng; bám sát nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về tập trung, dân chủ để nâng cao năng lực, hiệu lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; duy trì thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ. Chủ động nắm vững tình hình, định hướng dư luận, làm chủ thông tin trên không gian mạng. Chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố, của Đảng bộ Công ty. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về chỉnh đốn đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chuyên môn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh tự phê bình và phê bình; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, trong khen thưởng, xử lý vi phạm. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đoàn kết thống nhất, có trách nhiệm với công việc được giao (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới); Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ. Tổ chức các hoạt ộng kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của Tỉnh, Thành phố, của ngành điện và của Công ty thiết thực hiệu quả. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy và của Công ty về phương hướng nhiệm vụ năm 2024./.

Kính gửi các quý cổ đông Về việc thay đổi người đại diện tham gia HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Tải file đính kèm phía dưới.

 

Quang cảnh lớp học ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Lớp học được các đồng chí Cán bộ Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, truyền đạt các nghị định, quy định mới của chính phủ về một số điều và các biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy như: “Nghị định số 50/2024/NĐ-CP gồm 07 điều với 9 phụ lục và 38 biểu mẫu kèm theo, có hiệu lực thi hành kể ngày 15/5/2024. Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi 17 điều, bổ sung mới 01 điều so với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 đã bổ sung, chỉnh sửa 03 điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy...”
Ngoài ra lớp học còn được giảng viên chỉ dạy cách xử các tình huống thường gặp ở các vụ cháy, nổ thông qua các tư liệu bằng hình ảnh, video về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như cả nước. Hướng dẫn thực hành với các vật tư, thiết bị phòng cháy được công ty trang bị. Qua đó giúp lớp học có thêm tính thực tiễn, phòng ngừa và học hỏi, đúc rút được những kinh nghiệm nhằm xử lý tình huống khi có cháy, nổ sảy ra. Đồng thời nâng cao ý thức trong việc thực hiện phòng ngừa cháy nổ tại nơi làm việc và nhà ở. 

Cán bộ cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh đang hướng dẫn lớp học sử dụng bình bột chữa cháy hiệu quả.


Hình ảnh học viên đang thực hành sử dụng bình bột chữa cháy

Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên được các cấp lãnh đạo trong Công ty hết sức quan tâm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác PCCC, CNCH cho Công ty. Góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, phục vụ sản xuất kinh doanh đặc biệt trong những tháng cao điểm phát điện mùa khô./.

Mời quan tâm báo giá vật tư sửa chữa, khắc phục sự cố hư hỏng công trình xây dựng, máy móc thiết bị trong nhà máy sau trận mưa giông của Công ty.

Chào giá dịch vụ thẩm định giá tro
xỉ ướt tại Hồ thải xỉ Nhà máy NĐQN

 

Xác định việc đảm bảo cung ứng đủ điện trong mùa khô năm 2024 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm 2024, Công ty đã  quyết tâm và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý điều hành. Công ty thường xuyên củng cố các hệ thống máy móc thiết bị; công tác kỷ luật trong vận hành sản xuất được tăng cường, qua đó các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố đều đạt kế hoạch.

Để các tổ máy sẵn sàng vận hành với công suất tối đa trong cao điểm mùa khô, ngay từ đầu năm, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã chủ động đưa ra các giải pháp đối với các hệ thống thiết bị có ảnh hưởng lớn tới hệ số công suất tổ máy như  hệ thống nước làm mát tuần hoàn Nhà máy, hệ thống chế biến than… Công ty tiếp tục phát huy kinh nghiệm kiểm soát, giảm thấp sự cố, nhờ đó tỷ lệ dừng máy do sự cố 5 tháng đầu năm của Công ty giảm về 1,62% so với chỉ tiêu định mức là 2,74%.

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị để kịp thời phát hiện các khiếm khuyết cũng như đôn đốc nhân viên vận hành tuân thủ quy nghiêm trình để không xảy ra các sự cố chủ quan ảnh hưởng tới công suất phát điện của Tổ máy. Bên cạnh nâng cao công tác quản lý vận hành, công tác sửa chữa cũng được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công ty đã chỉ đạo đơn vị sửa chữa đã bố trí đủ nhân lực trực để kịp thời phát hiện và khắc phục triệt để các khiếm khuyết để không ảnh hưởng tới công suất phát của Tổ máy.

Hiện Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024 của Công ty đang phát động sâu rộng phong trào thi đua "120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024" đến toàn thể CBCNV Công ty, với quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt kế hoạch cung ứng điện mùa khô năm 2024 cũng như Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024./.

Đoàn nghe giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Công ty

Trong chương trình, đoàn tham quan đã được xem video, nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

 Đoàn đến tham quan Nhà máy và Phòng điều khiển Trung tâm Công ty

Sau đó, Đoàn đã đi tham quan thực tế Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Tại đây, các em học sinh đã được cán bộ kỹ thuật của Nhà máy giới thiệu về quy trình sản xuất điện và các thiết bị chính của Nhà máy. Các học sinh được tham quan các khu vực sản xuất của nhà máy bao gồm: Hệ thống tua bin – máy phát, Phòng Điều khiển trung tâm,...  Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 1uản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với 4 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW, công suất thiết kế 7,2 tỉ KWh/năm, sản lượng điện sản xuất bình quân giai đoạn 2023-2024 là 7,5 tỉ KWh/năm, sử dụng công nghệ lò than phun tiên tiến, lắp đặt các thiết bị hiện đại để xử lý môi trường triệt để nhất, giảm thiểu tác động tới môi trường. Với bề dày hơn 20 năm hoạt động, Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất điện. Đến nay, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt trên 80 tỷ kWh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Cô Phạm Thùy Oanh - giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết đây cũng là lần đầu cô đến tham quan nhà máy nhiệt điện.  "Tôi rất bất ngờ khi thấy quy mô nhà máy lớn, hiện đại, đặc biệt cảnh quan khuôn viên rất nhiều cây xanh. Các thầy cô và học sinh được hiểu thêm về vai trò của ngành điện. Các em học sinh cũng rất hào hứng tham gia. Qua chuyến đi, các em có thêm định hướng về những ngành nghề trong tương lai. Tôi nghĩ chuyến tham quan này có ý nghĩa rất thiết thực giúp định hướng nghề nghiệp tốt hơn cho học sinh".

Em Lê Trung Dũng – học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chụp ảnh lưu niệm cùng chú Trưởng ca vận hành Công ty

Em Lê Trung Dũng – học sinh lớp 10A2  - Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ: “Sau khi tham quan, em nhận thấy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có công nghệ hiện đại, có quy mô bề thế, các cô chú vận hành viên Nhà máy rất giỏi chuyên môn. Em thêm yêu mến, trân trọng và tự hào về người công nhân ngành điện”.

Đoàn tham quan và nghe giới thiệu tại Nhà truyền thống Công ty

 

Đoàn thầy cô và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm tại Nhà truyền thống Công ty. 

Chuyến tham quan thực tế  này là dịp để các bạn học sinh cấp trung học được quan sát, có cơ hội tiếp xúc với những thành tựu khoa học kỹ thuật ứng dụng trong Nhà máy Nhiệt điện. Bên cạnh đó, đồng thời, giúp các bạn biết được cơ cấu tổ chức vận hành trong Nhà máy Nhiệt điện và cũng là một trong những lựa chọn để các bạn định hướng nghề nghiệp trong tương lai./.

          Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024

          Để triển khai hiệu quả tháng hành động ATVSLĐ, Công ty đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ tới toàn thể Người lao động trong Công ty, phát các thông điệp, ấn phẩm, sổ tay tài liệu về ATVSLĐ tới các đơn vị và người lao động.

Phát ấn phẩm, tài liệu, sổ tay lao động đến CBCNV trong Công ty

          Đồng thời Công ty phát động trong công nhân lao động hưởng ứng tham gia các cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”; Cuộc thi “ATVSLĐ trên mạng Internet” do Tổng công ty Phát điện 1 phát động; Công ty phát động Phong trào “Xây dựng các công trình phần việc về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc Sáng -xanh -sạch - đẹp, đảm bảo an toàn VSLĐ” … Đã được 100% người lao động Công ty đã hưởng ứng tham gia các cuộc thi với khí thế tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm, từ đó giúp cho người lao động trong Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng, sửa đổi, bổ sung đầy đủ các Quy trình, nhiệm vụ, các biện pháp về công tác an toàn, nhận diện, đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro dễ xảy ra tai nạn lao động, từ đó xây dựng các biện pháp để hạn chế thấp nhất sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng các công trình phần việc về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng các sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc…

Các hoạt động thiết thực trong tháng Công nhân năm 2024

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân năm 2024, Công đoàn và Chuyên môn Công ty đã phối hợp xây dựng Chương trình “Cảm ơn Người lao động” với 836 suất quà được trao tặng đến 100% người lao động. Những mặt hàng được Công ty lựa chọn là các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo ATVS thực phẩm nằm trong danh mục hàng OCOP của tỉnh Quảng Ninh như: Gạo rươi, dầu ăn, nước mắm, miến dong, muối tôm…thể hiện tinh thần trách nhiệm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và” Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” của tập thể CBCNV Công ty.

     

Công ty thực hiện chương trình “Cảm ơn Người lao động”

          Ngày 09/5/2024, Tập thể CBNV, NLĐ Công ty đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đến thăm hỏi, tặng quà động viên các tập thể tiêu biểu, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động Công ty nhân dịp tháng Công nhân năm 2024, đây là hoạt động ý nghĩa và thường niên của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 diễn ra hang năm, chia sẻ, động viên kịp thời đối với các tập thể tiêu biểu và người lao động.

 

     

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 thăm hỏi động viên tập thể, NLĐ Công ty

           Bên cạnh đó, ngày 23/5/2024, Công đoàn Công ty đã tổ chức Chương trình gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà các đơn vị trong Công ty để động viên khí thế thi đua lao động sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát điện mùa nóng, nắng. Tại các đơn vị, Công đoàn Công ty đã gặp gỡ, tuyên truyền, động viên tập thể CBCNV, NLĐ đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua, tiêu biểu như phong trào “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024” và đẩy mạnh phong trao phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật… đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ kế hoach sản xuất kinh doàn của Công ty năm 2024.

     

Công đoàn Công ty gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà các đơn vị trong Công ty

           Cùng ngày, Công đoàn và chuyên môn đã thăm hỏi, động viên 45 trường hợp NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn rủi ro…

   

Công đoàn Công ty thăm hỏi, động viên NLĐ hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn rủi ro trong tháng Công nhân

           Với mục tiêu chăm lo đời sống, tạo điều kiện tốt nhất đối với Người lao động trong quá trình làm việc, bảo đảm duy trì vận hành các tổ máy an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, các tháng cao điểm phát điện mùa khô. Công ty đã thực hiện bố trí, phục vụ nước uống mùa hè cho CBCNV tại một số vị trí làm việc.

Công ty bố trí nước uống mùa hè cho CBCNV trong Công ty

           Ngoài ra Công ty đã cử đoàn VĐV tham gia ngày hội văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh có 37 đoàn tham gia, với trên 500 VĐV tranh tài. Đoàn Công ty với 26 vận động viên đã đạt nhiều giải thưởng, Công ty đã đạt giải Nhì toàn đoàn.

Công ty tham gia Ngày hội văn hóa thể thao Công nhân viên chức lao động lần thứ XII- năm 2024

           Các chuỗi hoạt động tháng  An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và thường niên của Công ty. Mỗi CBCNV, Người lao động trong Công ty đều phấn khởi, tin tưởng và phấn đấu vươn lên phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất góp phần tích cực vào hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty./.

 

Mời quan tâm báo giá bơm dầu nâng trục Tuabin – Máy phát phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

Đề nghị các Nhà thầu quan tâm báo giá các danh mục vật tư thiết bị chi tiết như file đính kèm

Kính gửi các quý Cổ đông tài liệu về Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 2023.

Tải file đính kèm phía bên dưới.