Dấu ấn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2019